De wet- en regelgeving in de zorg is omvangrijk en complex. Voor kleinere organisaties zonder bedrijfsjurist is het een forse klus om alle wijzigingen bij te houden en nieuwe wet- en regelgeving te implementeren in uw organisatie. Om u te ontzorgen adviseert Van Waes Mediation & Advocatuur VVT-instellingen op het gebied van Governance, Compliance, Medezeggenschap en Kwaliteit, zodat u kunt focussen op uw eigen werk. 

Actueel

Nieuwe Governancecode Zorg

Vanaf 1 januari 2022 geldt de nieuwe Governancecode zorg. De wijzigingen in de nieuwe code zien met name op het in lijn brengen van de code met de WBTR, de Wtza en de WMCZ 2018. Ook zijn bijna alle tegenstrijdigheden tussen de code en boek 2 van het Burgerlijk Wetboek weggewerkt. De doorgevoerde wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw statuten en reglementen. Het is daarom verstandig uw statuten opnieuw te (laten) bekijken.

Wtza

Per 1 januari 2022 is de Wtza ingegaan. De Wtza vervangt voor een belangrijk deel de Wtzi. De drie belangrijkste verplichtingen zijn de meldplicht, vergunningplicht en het intern toezicht. Daarnaast zijn er verplichtingen ten aanzien van de jaarverantwoording en de financiële bedrijfsvoering. Sommige verplichtingen gelden niet voor kleine zorgaanbieders. Het is dus goed om even te (laten) checken aan welke verplichtingen uw organisatie wel en niet moet voldoen. 

WBTR

De invoering van de WBTR op 1 juli 2021 kan gevolgen hebben voor de inrichting van de statuten van met name stichtingen en verenigingen maar bevat ook wijzigingen die zien op de belet- en ontstentenisregeling bij de B.V..  In de WBTR is de one-tier board en raad van commissarissen wettelijk vastgelegd voor de stichting en de vereniging. Ook is de tegenstrijdig belangregeling van toepassing op de stichting en de vereniging en is uitdrukkelijk vermeld dat bestuurders en commissarissen zich naar het belang van de stichting of vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. De beperking van het meervoudig stemrecht op grond van de WBTR wordt per 1 juli 2026 van kracht. Als op dat moment de statuten nog niet zijn aangepast op dat punt komt de statutaire regeling van rechtswege te vervallen.

IGJ werkplan 2022

In het IGJ werkplan zijn de speerpunten voor 2022 aangegeven. De invulling van het toezicht verschilt per sector. Het overkoepelende toezichtsthema is persoonsgerichte zorg. Daarnaast is er specifieke aandacht voor onvrijwillige zorg, seksueel grensoverschrijdend gedrag en nieuwe toetreders. Dit laatste met het oog op de per 1 januari 2022 inwerkinggetreden Wtza.  

U vindt het IGJ werkplan 2022 hier.

Kennismaken

Wilt u weten waar uw organisatie staat als het gaat om compliance, governance, medezeggenschap en/of kwaliteit van zorg of ziet u door de bomen het bos het niet meer? Laten we dan een afspraak maken om kennis te maken en te bespreken wat u nodig heeft. Naar welke informatie bent u op zoek? Wat wilt u bereiken? Waar kan ik u en uw organisatie ontzorgen?

Een eerste kennismaking vindt bij voorkeur live, op locatie of bij mij op kantoor, plaats maar kan indien gewenst ook via Teams of telefonisch.

Na een overlijden komt er vaak veel op u af. Er moeten allerlei zaken worden geregeld en u moet rekening houden met termijnen waarvan u soms niet eens weet dat ze bestaan. Als daarnaast de familieverhoudingen niet optimaal zijn, wordt het vaak nog een grotere uitdaging. Het is belangrijk vast te stellen over welk erfrechtelijk onderwerp uw vraag of het conflict gaat, wat uw positie is en wat nodig is om uw vraag te beantwoorden of het conflict op te lossen. Daarover leest u hieronder meer.

Erfrecht Nieuws

Compendium Erfprocesrecht

Eind december 2021 is het Compendium Erfprocesrecht van Sdu verschenen. Ik heb hieraan een bijdrage mogen leveren in de vorm van een hoofstuk over ‘Andere Wettelijke Rechten’. Dit onderwerp sluit aan bij de uitgave Sdu Commentaar Erfrecht waar ik als auteur het commentaar bij de Andere Wettelijke rechten heb geschreven. 

Hof Den Haag 20-12-2021 (moord en verduistering)

Zoon heeft moeder vermoord en heeft haar lichaam weggemaakt. Hiervoor wordt hij veroordeeld. Hem is tevens ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering van geld. Omdat de zoon een bloedverwant is, vindt vervolging voor verduistering alleen plaats als door de klachtgerechtigde een klacht is ingediend. Dit moet binnen 3 maanden. Omdat deze termijn is verstreken, wordt het OM niet ontvankelijk verklaard.

Hof Den Haag 14-12-2021 (vruchtgebruik)

Deze uitspraak gaat over een vaak voorkomende situatie: er is een testament met een levenslang recht van vruchtgebruik voor de echtgenoot maar het vruchtgebruik is niet op de wettelijk voorgeschreven wijze gevestigd. Het hof oordeelt dat door het geven van een algehele boedelvolmacht door de erfgenamen aan de betrokkene volgt dat haar rechten uit het vruchtgebruik door alle erfgenamen zijn erkend. Een latere intrekking van de volmacht maakt dat niet anders.

Hof Arnhem-Leeuwarden 28-12-2021 (onrechtmatige daad)

Erflaatster heeft gebruik gemaakt van de volmacht die zij bij leven van erflater had gekregen en heeft opnames gedaan van een buitenlandse bankrekening van erflater. De vereffenaars stellen dat erflaatster daarmee onrechtmatig heeft gehandeld. Het hof oordeelt dat in de gegeven omstandigheden geen sprake is van onrechtmatig handelen en wijst de vordering af.

Over

Ervaring

Ik werk voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers op het gebied van gezondheidsrecht en erfrecht. 

In mijn rol als kwaliteitsfunctionaris bij een VVT-instelling heb ik met eigen ogen gezien hoe veelomvattend het werk zowel in het veld als op kantoor is. Deze ervaring maakt het makkelijker de formele regels te vertalen naar de dagelijkse praktijk.  

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heb ik de rechtsgebieden Gezondheidsrecht en Erfrecht geregistreerd.

 

Publicaties & lidmaatschappen

Contact

Locatie

Van Bylandthuis

Benoordenhoutseweg 46 

 2596BC Den Haag

Contact

T 06 26045322

E carla@vanwaesmediationadovcatuur.nl

Openingstijden

Maandag – vrijdag 9.00 – 17.30 uur