1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Van Waes mediation en advocatuur en een opdrachtgever waarbij Van Waes mediation en advocatuur werkzaamheden verricht of zal verrichten.
 2. De opdracht wordt gegeven in de vorm van een schriftelijke opdrachtbevestiging (overeenkomst). Deze dient door u voor akkoord ondertekend te worden teruggestuurd, maar de opdrachtgever wordt ook geacht met de inhoud te hebben ingestemd als binnen een week na toezending ervan geen schriftelijke reactie wordt ontvangen waarin de opdrachtgever bezwaar maakt tegen de weergave van de gemaakte afspraken dan wel de opdracht intrekt.
 3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het licht daarvan verrichte werkzaamheden.
 5. De mediator/advocaat zal zich naar beste vermogen inspannen voor uw zaak, zonder te kunnen garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk zal worden bereikt.
 6. De opdrachtgever stemt ermee in dat Van Waes mediation en advocatuur de opdracht zonodig door derden laat uitvoeren.
 7. Van Waes mediation en advocatuur beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de eisen die de Orde van Advocaten daaraan stelt. Elke aansprakelijkheid van de Van Waes mediation en advocatuur is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar feitelijk uitbetaalt, verhoogd met het bedrag van het eigen risico.
 8. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door Van Waes mediation en advocatuur gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Van Waes mediation en advocatuur in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 12.000,-.
 9. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd Van Waes mediation en advocatuur aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, mediators en/of advocaten is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling toekomt.
 10. Van Waes mediation en advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door Van Waes mediation en advocatuur ingeschakelde derden.
 11. De opdrachtgever vrijwaart Van Waes mediation en advocatuur tegen alle aanspraken van derden, die voortvloeien uit, of op enige wijze samenhangen met, de werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden verricht.
 12. Bij de aanvang van de zaak is een afspraak gemaakt over het geldende tarief. Deze afspraak is te vinden in de bevestiging van de opdracht.  Van Waes mediation en advocatuur is gerechtigd de tarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage. Aanpassing kan ook plaatsvinden als de werkzaamheden van geheel andere aard blijken te zijn dan waarvan bij de oorspronkelijke opdracht is uitgegaan of wanneer sprake is van een spoedopdracht. De opdrachtgever ontvangt daarvan voorafgaand bericht.
 13. Bij aanvang van de behandeling van uw zaak kan Van Waes mediation en advocatuur voor honorarium en te verwachten kosten een voorschotnota  sturen. Totdat deze betaald is, worden de werkzaamheden beperkt tot het noodzakelijke.
 14. In beginsel wordt eenmaal per maand een declaratie gezonden voor de verrichte werkzaamheden en inmiddels gemaakte kosten. Bij sluiting van het dossier wordt een einddeclaratie gezonden.
 15. Bij toezending van declaraties wordt een overzicht verstrekt van de van de gemaakte kosten en de aan de zaak gewerkte tijd, welke voor u wordt bijgehouden in een tijdsregistratiesysteem in eenheden van 6 minuten.
 16. Indien de opdrachtgever bezwaren heeft tegen een declaratie dient de opdrachtgever dat binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Bij gebreke daarvan wordt de opdrachtgever geacht met de aan de opdrachtgever gezonden declaratie en de daaronder liggende stukken in te stemmen.
 17. Betaling van declaraties dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die  verband houden met de invordering van declaraties (met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag) komen voor uw rekening. Als de opdrachtgever niet betaalt kan Van Waes advocatuur en mediation op basis van deze overeenkomst c.q. opdracht de nota’s ter incasso voorleggen aan de geschillencommissie advocatuur of aan de rechter.
 18. Het inschakelen van derden, met uitzondering van deurwaarders, rolgemachtigden en procureurs, zal geschieden in overleg met de opdrachtgever . Van Waes mediation en advocatuur ziet toe op de werkzaamheden van de derde, maar is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze. Van Waes mediation en advocatuur is bevoegd om namens de opdrachtgever voorwaarden te stellen aan of voorwaarden te aanvaarden die derden stellen m.b.t. hun werkzaamheden. Van Waes mediation en advocatuur zal de opdrachtgever daarover informeren.
 19. De relatie tussen de mediator/advocaat en de opdrachtgever is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De mediator/advocaat en de opdrachtgever zullen elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen die voor de zaak van belang kunnen worden geacht. De mediator/advocaat zal de opdrachtgever inzicht verschaffen in te nemen stappen en de opdrachtgever voortdurend op de hoogte houden van correspondentie en processtukken. Deze laatste worden zoveel mogelijk op voorhand ter beoordeling en informatie toegezonden.
 20. Als de opdrachtgever niet tevreden is over de gang van zaken aarzel dan niet om dat zo spoedig mogelijk te melden bij de mediator/advocaat.
 21. De persoonlijke gegevens van de opdrachtgever  worden opgenomen in een databestand. De opdrachtgever heeft het recht tot inzage, verzet en correctie.
 22. Deze voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk op alle overeenkomsten van opdracht. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 23. Alle aanspraken van de opdrachtgever jegens Van Waes mediation en advocatuur vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden waarop de betreffende aanspraak betrekking heeft, zijn verricht.
 24. Van Waes mediation en advocatuur heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en lopende overeenkomsten.
 25. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt en bedongen ten behoeve van alle personen die voor Van Waes mediation en advocatuur werkzaam zijn of waren, hetzij als partner, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enig andere hoedanigheid.
 26. Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen Van Waes advocatuur en de opdrachtgever. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Den Haag. Van Waes mediation en advocatuur heeft het recht geschillen voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.