Compliance

Waar Governance de regels en afspraken tussen toezichthouders en bestuurders regelt, gaat compliance over de interne uitvoering van onder andere die regels. Maar compliance is breder dan dat. 

Van zorgorganisaties wordt verwacht dat zij goede en veilige zorg leveren en op een maatschappelijk verantwoorde en transparante manier zakendoen. De wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven wordt vastgelegd op organisatieniveau in de missie, visie, de kernwaarden en eventuele beloften aan de buitenwereld. Maar ook op medewerker en zorgverlenerniveau is het belangrijk te bepalen en vast te leggen wat er wordt verwacht. 

In de praktijk betekent dit dat je als organisatie interne regelingen zult moeten opstellen waaruit blijkt hoe je de goede en veilige zorg hebt vormgegeven, hoe je onderling met elkaar omgaat en waar de (toekomstig te verwachten) risico’s in de organisatie liggen. Wie is waarvoor verantwoordelijk en wie mag welke beslissingen nemen.

Twijfelt u of u uw organisatie goed op orde is of heeft u behoefte aan richting en ondersteuning op dit punt? Neemt u dan contact op, dat kan telefonisch via 06 26045322 of per e-mail carla@vanwaesmediationadvocatuur.nl