Compliance

Waar Governance de regels en afspraken tussen toezichthouders en bestuurders regelt, geeft compliance de interne uitvoering weer van onder andere die regels. Maar compliance is breder dan dat. 

Van zorgorganisaties wordt verwacht dat zij veilige zorg leveren en op een maatschappelijk verantwoorde manier zakendoen. De wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven wordt vastgelegd op organisatieniveau in de missie, visie, de kernwaarden en eventuele beloften aan de buitenwereld.

Maar ook op medewerker en zorgverlenerniveau is het belangrijk te bepalen en vast te leggen wat er wordt verwacht. Dit kan bijvoorbeeld in een gedragscode. 

In de praktijk betekent dit dat je als organisatie interne regelingen zult moeten opstellen waaruit blijkt waar de (toekomstig te verwachten) risico’s in de organisatie liggen, wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke beslissingen mag nemen. 

Is dit onderwerp in uw zorgorganisatie onderbelicht gebleven en heeft u behoefte aan richting en ondersteuning op dit punt? Neemt u dan contact op, dat kan telefonisch via 06 26045322 of per e-mail carla@vanwaesmediationadvocatuur.nl