Intern toezicht
De interne toezichthouder kan een Raad van Commissarissen zijn of een Raad van Toezicht. Hoewel de terminologie soms door elkaar wordt gebruikt, is het over het algemeen zo dat het intern toezicht bij een stichting Raad van Toezicht wordt genoemd en bij een besloten vennootschap (B.V.) Raad van Commissarissen.

De bepalingen uit de wet- en regelgeving en de governancecode zorg 2022 houden regels in die gevolgen (kunnen) hebben voor de inrichting van de statuten. Het is daarbij zaak om steeds in het oog te houden vanuit welke rechtsvorm de zorgaanbieder haar zorginstelling drijft. Voor de stichting gelden andere regels dan voor de B.V.. Ook de omvang van de zorginstelling is van belang. Voor kleinere zorginstellingen gelden bepaalde vrijstellingen ten aanzien van toezicht en de financiële verslaglegging. Belangrijk dus om te weten welke wet- en regelgeving en welke bepalingen uit de code van toepassing zijn voor uw organisatie of de organisatie waar u toezichthouder bent.

Naast de governancecode zorg is het van belang dat u als organisatie en als toezichthouder op de hoogte bent van de sectorale wet- en regelgeving. Daarin vindt u bijvoorbeeld wie geen toezichthouder kunnen zijn bij de zorgorganisatie, met welke vertegenwoordigers van de organisatie u regelmatig moet overleggen, welke bevoegdheden externe toezichthouders hebben en welke rol u daarin speelt.

Ik werk samen met verschillende notarissen. Op deze manier hoeft u geen dubbele kosten te betalen voor het aanpassen van uw statuten. Naast het checken en zonodig aanpassen van uw statuten aan de geldende wet- en regelgeving en de governancecode zorg kan ik de organisatie ondersteunen bij het opstellen van reglementen en besluiten.