Governance

Governance ziet op de regels en afspraken tussen bestuur en toezichthouders. Bij zorginstellingen zal het doorgaans gaan om stichtingen en besloten vennootschappen (B.V.). Voor de zorg zijn de regels en afspraken met betrekking tot bestuur en toezicht op meerdere plaatsen geregeld zoals bijvoorbeeld de Governancecode zorg, de Wtza (voorheen Wtzi) en het kader bestuur en toezicht van de IGJ. Daarnaast gelden ook de (dwingendrechtelijke) bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

De bepalingen uit de wet- en regelgeving en de code houden regels in die gevolgen (kunnen) hebben voor de inrichting van de statuten. Het is daarbij zaak om steeds in het oog te houden vanuit welke rechtsvorm de zorgaanbieder haar zorginstelling drijft. Voor de stichting gelden andere regels dan voor de B.V.. Ook de omvang van de zorginstelling is van belang. Voor kleinere zorginstellingen gelden bepaalde vrijstellingen ten aanzien van toezicht en financiƫle verslaglegging. Belangrijk dus om te weten welke wet- en regelgeving en welke bepalingen uit de code van toepassing zijn voor uw organisatie.

De Governancecode zorg is geen wet maar een ‘veldnorm’. Dat betekent niet dat de bepalingen in de code vrijblijvend zijn. De code dient als leidraad bij de inrichting van de governance en moet een bijdrage leveren aan het waarborgen van onder andere goede zorg en maatschappelijk vertrouwen. Het afvinken van de principes zal niet leiden tot goed bestuur en toezicht. Het gaat erom wat je er in de praktijk mee doet. De vertaling naar de interne regelingen om tot een daadwerkelijke uitvoering van de wet- en regelgeving te komen, vallen onder compliance. Het lijkt op het eerste gezicht misschien vooral ‘een hoop gedoe’ maar in tijd is het efficiĆ«nt om de governance goed in te richten. Als het eenmaal op orde is, is er overzicht en zijn rollen en verantwoordelijkheden duidelijk voor iedereen. In de dagelijkse praktijk heb je de interne inrichting op om terug te vallen. 

Ik werk samen met verschillende notarissen. Op deze manier hoeft u geen dubbele kosten te betalen voor het aanpassen van uw statuten. Naast het checken en zonodig  aanpassen van uw statuten aan de geldende wet- en regelgeving (sectorspecifiek en Boek 2 BW) en de Governancecode Zorg kan ik u helpen met het opstellen van reglementen en besluiten.