Privacyverklaring Van Waes mediation en advocatuur – versie 4 februari 2020

Uw privacy is voor Van Waes mediation en advocatuur van groot belang. Van Waes mediation en advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van Waes mediation en advocatuur verwerkt.

Doel van de gegevensverwerking

Van Waes mediation en advocatuur is gevestigd aan de Benoordenhoutseweg 46, 2596 BC Den Haag. Het kantoor verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Van Waes mediation en advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

Aard van de te verwerken gegevens

Van Waes mediation en advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Deze persoonsgegevens verwerkt Van Waes mediation en advocatuur omdat deze door u als betrokkene of eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan het kantoor kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare brokken bekend zijn geworden.

Grondslag van de gegevensverwerking

Van Waes mediation en advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

Uitwisseling van persoonsgegevens met derden

Van Waes mediation en advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden, bijvoorbeeld in geval van waarneming van de praktijk of samenwerking met een andere advocaat of (met uw toestemming) een notaris, voor het uit (laten) voeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Van Waes mediation en advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Van Waes mediation en advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Van Waes mediation en advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Van Waes mediation en advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Uw rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van Waes mediation en advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken als hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Carla van Waes, carla@vanwaesmediationadvocatuur.nl

Bewaartermijn persoonsgegevens

Van Waes mediation en advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking danwel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Beveiliging en bescherming persoonsgegevens

Van Waes mediation en advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Van Waes mediation en advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Van Waes mediation en advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Wijzigen privacyverklaring

Van Waes mediation en advocatuur heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van het kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website.

Contact

Bij vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u deze bespreken met Carla van Waes (carla@vanwaesmediationadvocatuur.nl). Indien u dit onvoldoende vindt, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.